Reštrukturalizácia neznamená koniec firmy. Práve naopak.

Reštrukturalizácia je

Ochrana pred exekúciami, platobnými rozkazmi, vymáhaním pohľadávok

Právny a legálny nástroj na záchranu a reštart firmy

Nástroj, ktorým sa zjednodušuje proces rokovaní s veriteľmi – nie je treba rokovať s každým individuálne, ale dohaduje sa so všetkými spoločný splátkový kalendár

Nástroj, vďaka ktorému dochádza k zastaveniu platenia starých dlhov na 9 mesiacov

Získava sa čas 9 mesiacov, počas ktorých sa môže vedenie spoločnosti sústrediť na realizáciu ozdravných procesov, na ktoré pri bežnom behu firmy čas nie je

Na konci procesu sa spisuje reštrukturalizačný plán, ktorý následne potvrdzuje súd. Je to dokument, ktorý obsahuje opis majetku a aj dlhov a spôsob ich splatenia

Reštrukturalizácia nie je

Likvidácia

Ukončenie činnosti

Podvod na veriteľoch

Nezákonné a nekalé konanie

Neznamená prenechanie riadenia firmy inej osobe

Neznamená, že sa firma nebude môcť uchádzať o EU fondy

Neznamená automaticky prepúšťanie (práve naopak, pokiaľ sa napr. zistí, že je niektoré oddelenie poddimenzované, riešením môže byť aj nárast počtu ľudí)

Benefity reštrukturalizácie

záchrana firmy

Záchrana firmy

Zníženie pohľadávok

Zníženie dlhov

Organizačná reštrukturalizácia

Organizačná reštrukturalizácia

Zjednodušenie vyjednávania s veriteľmi

Zjednodušenie vyjednávania s veriteľmi

Ochrana pred exekúciami / súdmi

Ochrana pred exekúciami

Firmu si riadi stále majiteľ

Firmu riadi stále majiteľ

Jednoduchší vstup pre prípadného investora

Jednoduchší vstup pre prípadného investora

Reštrukturalizácia má zmysel

Pri problémoch s nadmerným zadlžením a zníženou schopnosťou firmy plniť si svoje finančné záväzky v dostatočnom objeme a včas

Ak firma začína cítiť, že sa kumulujú neuhradené faktúry v čoraz vyššom objeme

Ak je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a existuje snaha o záchranu firmy. V takomto prípade je možné návrh na vyhlásenie konkurzu “prebiť” návrhom na povolenie reštrukturalizácie.

V situácii, ako je momentálne po COVID-e, t.j. firmy siahli na rezervy, nie každá firma má k dispozícii externé financovanie, resp. možnosti ho získať. (Reštrukturalizáciou je možné zastaviť platenie „starých“ došlých faktúr a naďalej prijímať platby za vystavené faktúry)

Ak by mal o firmu záujem investor, ale má obavy, že má firma dlhy a nemá istotu, či bolo dobre vedené účtovníctvo. (Reštrukturalizácia dáva investorovi odpoveď na otázku – čo presne a v akom stave kupuje)

Reštrukturalizácia nemá zmysel

Ak firma nemá žiadny majetok, know-how, pohľadávky (vtedy sa odporúča konkurz)

V prípade, že ani zníženie pohľadávok o 50 % v kombinácii s racionalizačnými opatreniami nevedia zabezpečiť to, že po reštrukturalizácii bude mesačný hospodársky výsledok aspoň 0 €.

Ak majiteľ chce skončiť podnikanie, ale majetok firmy je väčší ako dlhy (vtedy sa odporúča likvidácia alebo predaj; M&A)

Pokiaľ by mala reštrukturalizácia slúžiť len na umelé predĺženie agónie, a to najmä z dôvodu natiahnutia času a odkladania nevyhnutného ukončenia činnosti

Kedy má reštrukturalizácia zmysel

01.

Spoločnosť má dlhy aspoň 200.000 €

02.

Spoločnosť má dlhy z obchodného styku alebo aj na daniach a odvodoch

03.

Spoločnosť má majetok, ktorý chce zachrániť (hodnota majetku aspoň 50.000 €)

04.

Spoločnosť má pomer majetku a dlhov 1:2 alebo viac

WAK - špecialista na reštrukturalizáciu a znižovanie pohľadávok

Kalkulačka možných úspor

  Potrebujete poradiť s výpočtom?

  Obratom Vám zašleme vypočítanú možnú úsporu z reštrukturalizácie.

  Ako prebieha reštrukturalizácia

  Výber vhodného partnera pre reštrukturalizáciu

  Špecializácia

  Nemôže sa jednať o bežnú advokátsku kanceláriu a správcu, nakoľko je potrebné poznať ekonomické údaje a vedieť z nich vyčítať potenciál pre reštrukturalizáciu.

  Odborný tím

  Pre úspešnú reštrukturalizáciu je potrebný poradný tím, ktorý dokáže oživiť firmu nie len po formálnej stránke, ale aj fakticky.

  Reálne skúsenosti

  Proces reštrukturalizácie vyžaduje partnera s dostatkom skúseností, nakoľko rozhodovanie súdov je obzvlášť individuálne a návrh na povolenie reštrukturalizácie ako aj reštrukturalizačný plán to musia zohľadniť.

  Finančná odbornosť

  Reštrukturalizácia spravidla potrebuje pre úspech aj vyhľadanie potenciálneho investora, vyjednávanie s bankami, čo špecializovaná kancelária ako my vie zabezpečiť.

  Cena vs. hodnota služieb

  V niektorých „lacných prípadoch“ správcovia spracujú len reštrukturalizačný posudok a všetko ostatné zostáva na klientovi, ktorý nemá reálne ani kapacity ani odbornosť dotiahnuť úspešne proces reštrukturalizácie.

  Komplexnosť služby

  Niekedy je potrebné prestaviť marketing, obchodné oddelenie, samotný koncept produktov a služieb, nastaviť účtovné a daňové procesy, dať do poriadku systém podpisovania zmlúv a právne administrovanie do vnútra a navonok, pričom disponujeme kapacitami na všetky tieto reštrukturalizačné metódy.

  Skúsený a komplexný tím

  Reštrukturalizačný posudok a reštrukturalizačný plán sú značne náročné dokumenty, ktoré spravidla majú bežne viac ako 120 strán. Ak má byť teda pomoc rýchla, je potrebné, aby na dokumentoch pracovala spravidla väčšia správcovská spoločnosť, resp. taká spoločnosť, ktorá spolupracuje s ďalšími potrebnými profesiami.

  Dôveryhodný partner

  Klient sa takpovediac odovzdáva, očakáva dôveryhodného partnera. Advokáti majú zo zákona povinnosť mlčať o všetkom. Ak do firmy príde bežná poradenská spoločnosť, aj keď spolu podpíšu zmluvu o mlčanlivosti, súd ešte stále môže prikázať, aby daná poradenská firma musela o všetkom vypovedať; advokátovi, v zásade, toto nemôže nariadiť ani súd.

  Technická infraštruktúra

  Klient odovzdáva obrovské množstvo dát. V minulosti by ich musel klient odovzdávať fyzicky. Witt&Kleim zabezpečuje tieto služby privátnym cloud-om.

  Máte záujem o informácie o reštrukturalizácii?

   TELEFÓNNE ČÍSLO

   © 2020, Witt&Kliem Advokátska kancelária s.r.o.
   Spoločnosť Witt & Kleim Advokátska kancelária na území Slovenskej republiky pôsobí od roku 2015.

   Instagram
   LinkedIn